Privacybeleid

Au Pair International is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Au Pair International verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Identiteitsgegevens zoals: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, Burgerservicenummer (ten behoeve van het aanvragen van een MVV en VVR voor de au pair);
Adresgegevens;
Geboorteplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Bankrekeningnummer;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u te registreren op de website Auportal, in correspondentie en telefonisch.

Au Pair International verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Godsdienst of levensovertuiging;
Medische gegevens

Doel verwerking

Au Pair International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om de overeengekomen dienstverlening uit te kunnen voeren;
Ten behoeve van het registratie- en screeningsproces, ter begeleiding en ten behoeve van het evalueren van de uitwisselingsperiode (maximaal een jaar);
Het afhandelen van de betaling van het gastgezin;
Verzenden van onze nieuwsbrief;
Au Pair International verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Duur bewaring

Au Pair International bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van vijf jaar na einde van de plaatsing van een au pair bij een gastgezin.

Delen van persoonsgegevens met derden

Au Pair International deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Au Pair International blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Au Pair International uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Au Pair International gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Au Pair International gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie over cookies kunt u vinden in ons cookiebeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Au Pair International en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aupairinternational.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar – behoudens uitstel – uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Au Pair International wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Internationaal

Ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening ‘bemiddeling’ wisselen wij met partnerbureaus van buiten de EU op beperkte schaal en enkel ten behoeve van het uitvoeren van deze vorm van dienstverlening persoonsgegevens van gastgezinnen en au pairs uit waarbij onze partnerbureaus in derde landen er altijd naar zullen streven dit op basis van de in dit document beschreven privacyregels te doen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Au Pair International neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aupairinternational.nl

en_US